وقتی  به طور ناگهانی عزیزی را ازدست میدهیم : 
زمان کرنا خیلی از عزیزانمان را از دست دادیم و فرصت پیدا نکردیم حتی ازش حلالیت بطلبیم و این عذاب وجدان همیشه با ما باقی ماند .

دوست داشنیم  یک چیزی بهش بگیم  یک عذر خواهی -یک حرف یک خداحافطی یک رازی میخواستیم بگیم اما :

نتونستیم و واسه همین همیشه  ته ناخداگاهم میمونه 

باعث میشه که :

سبک نشیم --رها نشیم -آزاد نشیم 

-------------------
حالا چه باید کرد ؟

تکنییک صندلی خالی ---با جای خالی صحبت کن اونم رو کاغذ 

شروع به حرف زدن باهاش کن هر آن چه میخواستی بگی را روی کاغذ بنویس و در پایان باهاش خداحافطی کن -باهاش وداع کن 

خیلی سخته این کار خیلی سخته اشگ میریزی داغون میشی 

اما :
سبک میشی -رها میشی 

حتما این کار رابکن و نتیجه اش را ببین 

----------------------------------------کسی که -روانشناسها و روانکاوها قبولش دارند جیمز ویلیام وردن یکی ازاساتید دانشگاه هاروارد