تو از بقیه نه جلوتری نه عقب تر 


تو زمان خودت زندگی میکنی 


پس خودتو با بقیه مقایسه نکن  فقط تا میتوانی تا زنده ای از زندگیت لذت ببر