سه چیز ا کلاغ بیاموزید :


1-پنهان داشتن آمیزش 

2- سحر خیزی در طلب روزی 

3- احتیاط ورزی


           حضرت علی (ع)