ا زخوبی کردن زیاد 

قطعا بدی میبینید !


از مهربانی کردن زیاد 

احمق به حساب میایید !


از اهمیت دادن زیاد 

قطعا بی اهمیت میشوید !


اگر تو احساساتت با آدما تعادل نداشته باشی 

حتی اکه دریائی از  مهربانی و خوبی باشی 

یا ازت زده می شوند یا سوء استفاده میکنند 

پس :

هر چیی به حدش حتی خوب بودن !