حتما شما برای خرید سری به لوازم ارایش فروشیها ویا بوتیک و یا......................زده اید .

بعضی از این مغازه ها جدیدا راه جدیدی برای پول در اوردن پیشه گرفتند وآ ن اینکه به فرض شما برای خرید یک ریمل ویا رنگ مو به مغازه ارایشی  محلتان سر زده اید و وسیله مورد نیاز خود را گرفته اید اما بعد از دوهفته یا حتی دو ماه وقتی مجددا برای خرید میروید با این حرف فروشنده روبرو میشوید که پول فلان چیز را یادتان رفته حساب کنید خیلی محترمانه از شما دوباره پول کالایی که قبلا خریدید را مجددا دریافت میکنند . بدون این که آب از آب تکان بخورد اما وقتی پرینته حسابتان را میگیرید میبینید که نه بابا من که پولش را تمام وکمال پرداخت کرده  بودم. این جاست که متوجه میشوید که فروشند ه ای که مورد اعتماد شما بوده از اعتمادتان سوءاستفاده کرده وپوله یک کالا را دو بار از شما دریافت کرده نمیدانم بعضی از فروشند ه ها چطور این جو ر پولها را به خانه میبرند وسر سفره شان میگذارند . پس مواظب بعضی از فروشند ه های محله خود باشید که دوستی دوستی ازتان پوستی نکنند .

اگر حساب  با بوتیک محلتان دارید حتما از خود فروشنده با دستخط خودش فاکتور گرفته که چقدر از حسابتان باقی مانده است که اگر غیر از این باشد متوجه میشوید که فلان مانتو را دو بار پولش را حساب کرده وروحتان هم خبر از این موضوع ندارد.

اگر برای خرید مبایل به مغازه محلتان میروید به هیچ عنوان گوشیتان را دست فروشنده ندهید مواظب باشید بعضی از فروشنده های مبایل چنان سریع گوشیتان عوض میکنند  که باورتان نمی شود .فقط گوشیتان را به نمایندگی ببرید.

پس مواظب این گونه فروشند ه های از خدا بی خبر باشید .