عکس متحرک عید نوروز


پلنگ ابری شکارچی بزرگ جنگلها

 پلنگ ابری شکارچیان فوق العاده ای هستند تعداد کمی از گربه سانان هستند که می توانند تا نوک درخت بروند .

مهارت بی نظیری در شکار کردن دارند .

آنها در شب و در تاریکی یا در نور کم شکار می کنند . چشمانشان مکانیزم خاصی داره که به