زنبور قاتل

همانطور که از اسمش پیداست سمشان بسیار خطرناک است و انسان را میکشد 

این نوع زنبورها وقتی پای دفاع از خودشان به میان می آید خطرناک هستند .

آنها وقتی حمله میکنند صدها و هزارها هستند .

زنبورهای قاتل به راحتی سمشان یک انسان را می کشد . در میان زنبورها از همه ی زنبورها مهاجم ترند .

هر کندوی بی حفاظی در عرض چند دقیقه غارت میشود چرا ؟ چون طلای مایع توشه

زنبورهای قاتل بیشتر در آفریقای جنوبی هستند .

عسل این گنجینه ی پنهان برای بقای کنونی زنبورها حیاتی است بنایر این ارتشی از کارگران از کندو حفاظت میکنند . هر غریبه ای که تهدیدی برای کندو باشد گروهی حمله می کنند .

در تئوری ------ زنبورهای آفریقای جنوبی می توانند یک خانواده شیر را در عرض چند دقیقه بکشند .

اونها هم دور و بر زنبورها پیدایشان نمی شود .

زنبورها جای امنی برای ساختن کندو پیدا میکنند اما با این حال مراقبند و مهاجم هستند .

یک زنبور نیشش می تواند یک انسان را بکشد .

احتمال کمی دارد که نیش یک زنبور بتواند  یک انسان را بکشد  مگر به سم او حساسیت داشته باشد .

زنبورهای قاتل جائی کندو درست میکنند که از دست هر شکارچی در امان باشند . یکی از عجایب طبیعتند

تقریبا مثل ذیک موجود بزرگ و هوشمند کار میکنند . این علت مرگبار بودنشان است

وقتی نیش میزنند   ماده ی شیمیائی را به درون هوا آزاد میکند و باعث می شود بقیه ی زنبورها هم در حالت تهاجمی  قرار بگیرند .

بنابر این اگر یک زنبور قاتل را دلخور کنید در واقع 80000  بقیه را هم دلخور کرده اید .

اگر آنها سرتان بریزند یک فاجعه است . فرقی نمی کند هیکلتان چقدر بزرگ باشد .

مراقب باشید جرکت ناگهانی نکنید   به کندو ضربه نزنید

چرا به آنها زنبورهای قاتل میگویند این نیست که اندازه شان بزرگتر یا سمشان قوی تر است . بلکه دلیلش این است که اونها خیلی تهاجمی  هستند با تعداد زیاد حمله میکنند و نیش میزنند . و مهاجم را 1/5 کیلومتر دورتر از کندوها تعقیب میکنند و 200 تا 300 تا نیش میتواند خیلی راحت یک آ؛دم را بکشد . نیششان فوق العاده دردناکه N-A