شیر

خیوانی بسیار زیبا و خطرناک برای انسانها هستند
تصاویری از شیرها

شیرها به شکل انفرادی  با ابهتند و در حالت گروهی شکست ناپذیرند .

شیرها یا با ضربه ی پنجه های پر قدرتشان شکار را می کشند

یا با آرواره های نیرومندشان شکارشون را خفه میکنند .

شیر سلطان گربه سانان است ...

شیرها همه چیز میخورند از حشرات گرفته تا فیل ...چشمان زیبا و کهربائی قشنگی دارند .

قدرت بینائی خارق العاده ای دارند . قدرت بینائیشان 6 برابر قدرت بینائی انسان است به همین دلیل در شب به خوبی شکار میکنند .

اندازه ی پاهایشان به قدری بزرگ است که به نظر می آید به حیوان دیگری تعلق دارد .

با پنجه های تیزی که دارد یک گراز را با یک ضربه از پا می اندازد 

شیرها شکار های بزرگتر را با خفه کردن و بستن راه تنفسشان از پا می اندازد .

اما هیچ حیوان دیگری را نمی شناسید که گستر ه ی غذائی اش این قدر وسیع باشد . 

دندانهای شیر یکی از خارق العاده ترین دندانهای نیش در میان تمام جانوران دنیاست