گاو میش قطبی

گاومیش گیاهخوار است

وقتی پای دفاع از خانواده  یا خودشان برسد خیلی خیلی خطرناک میشوند و باعث جراحات مرگباری میشوند

گاو میش بینهایت خشن است .... بدنشان عین یک تانک است

پاهای عضلانی و نیرومندی دارند

شونه هایشان بزرگ است . روی پیشانیشان یک پتک استخوانی دارند

یک قطار بخار 300 کیلوئی  را تصور کنید که بتواند در 2 ثانیه سرعتش را از صفر به 50 کیلومتر در ساعت برساند

از ماشین مسابقه ای هم سریع تر است

گاو میش قطبی وقتی زمستان شروع می شود پوشش صخیم او کمک میکند تا بدترین آب و هوای قطبی را تحمل کند

گاو میش قطبی  نر ادعای قدرت دارد و این رفتار کاملا طبیعی است

ابزار گاو میشهای قطبی فقط سرعت و خشن بودن آنها نیست وقتی که مورد تهدید شکارچیانی مثل گرگ و خرس قرار میگیرند --- دور هم جمع میشوند و بچه ها را وسط نگه میدارند و دیواری از شاخ در جلوی مهاجم درست میکنند

سرعت عمل بسیار بالائی دارند ....شاخهای ترسناکی دارند

از خوی تند و سرعت تند و فوق العاده اش و اون سر کلاهخودش مانند بزرگیش که به عنوان ابزار جنگی استفاده می شود

گاومیش وحشی زود عصبانی میشود و هم سرعت فوق العاده ای دارد

و هم جمجمه ای دارد که وسیله ی جنگی ا ش است

      N-A