سهیلا جورکش در اسپانیا مقداری از بینائی خود را بدست آورد .

  گریه ای که از فرط خوشحالی بود -

:cry:

--چرا که توانسته بود ببیند --عیادت شبانه وزیر بهداشت از <b>سهیلا</b> <b>جورکش</b>--این را چه کسی ازش گرفت ؟

چرا باعثین این جنایت بزرگ هنوز که هنوزه دستگیر نشده اند ؟ از قوه ی قضائیه انتظا ر داریم رسیدگی کنند

سهیلا جور کش از مسئولین خواستار دستگیری اسید پاشی در اصفهان شد  بیدارزنی به فکر امنیت دیگر سهیلاها ...

او میگوید من گناهی نداشتم  من  به دنبال ورزش بود م----تو ماشین شخص ام نشسته بودم که مورد این جنایت هولناک قرار گرفتم  -----

... <b>سهیلا</b> <b>جورکش</b> قربانی اسید پاشی اصفهان

براستی نتیجه ی این همه جستجو چه شد ؟ چه کسانی مسئولند ؟ چرا دستگیر نشده اند ؟ همه این چرا ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سئوالهای نه تنها سهیلا جور کش است بلکه حرف تمام ملت ایران است ...


<b>عکس سهیلا جورکش</b> قربانیه اسیدپاشی

:cry:

<b>سهیلا</b> <b>جورکش</b>