سنگ صبور

خدایا در تمام مراحل زندگی کمک حالمان باش